วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โลกของเรา

1.องค์กรสหประชาชาติมีบทบาทสำคัยระดับโลกอย่างไร
=วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดร่วมมือกันของกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิมนุษยชน และการบรรลุสันติภาพโลก สหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงในปี พ.ศ. 2488 เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ ในการยับยั้งสงครามระหว่างประเทศ และเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท สหประชาชาติมีองค์การย่อย ๆ จำนวนมากเพื่อดำเนินการตามภารกิจ
2.การวมกลุ่มของประเทศไทยในแถบยุโรปเป็นสหภาพยุโรปส่งผลดีต่อทวีปยุโรปอย่างไรและเศษฐกิจของโลกอย่างไร
=ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจากการค้าในอดีต ทั้งในรูปแบบทางการค้า ขอบข่ายกิจกรรมทางการค้า ประเทศคู่ค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกทางการค้า การเจรจาทางการค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเป้าหมายหลักของผู้เจรจาทางการค้าที่มาจากภาครัฐ คือ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางการค้าของชาติตนเอง
3.สมาคมอาเซียนมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำคัยต่อเวมีโลกอย่างไร
=อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ
4.องค์กรพัฒนาเอกชนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไร
=ยุคประชาธิปไตยเบิกบาน ( พ.ศ.๒๕๑๖-พ.ศ.๒๕๑๙) เหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวางทุกระดับ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งเริ่มตระหนักถึงพลังของตนเอง และสำนึกของชนชั้นกลางก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้น และมีการตั้งคำถามต่อสังคมไทย สถานการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ องค์กรพัฒนาเอกชน เกิดกลุ่มบุคคลและองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนมาก ลงไปหาผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในเมืองและชนบทมีการแสวงหาแนวทางการพัฒนา จากงานสังคม สงเคราะห์สู่การสร้างพลังให้กับประชาชน งานพัฒนาในช่วงนี้มีความหลากหลาย ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมในกลุ่มงานหลายสาย ได้แก่
5.องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทสไทยมีบทบาทสำคัญอย่างไร
=งานพัฒนาชนบท คนหนุ่มสาวจำนวนมากออกสู่ชนบท โดยมุ่งหวังอุทิศตนเพื่อชนบท มีการผสมผสานงาน งานพัฒนาสำคัญได้แก่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์แม่ตะมาน อ.กีดช้าง จ.เชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการ โดยกลุ่มหนุ่มสาวร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร

งานพัฒนาในเมือง หลังเหตุการณ์เดือนตุลา ๒๕๑๖ เริ่มมีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปทำงานพัฒนาสลัมมากขึ้น โดยมีสลัมคลองเตยเป็นตัวแทนของปัญหา และเริ่มมีการเคลื่อนไหวในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสิทธิขั้นพื้นฐานของกรรมกรในการรวมกลุ่มเป็นสหภาพแรงงาน

งานสิทธิมนุษยชน เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ทำให้หลักการสิทธิเสรีภาพ มีความสำคัญ ก่อให้เกิดองค์กรประชาชน เช่น สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เกิดองค์กรสิทธิมนุษยชนขึ้น ได้แก่ สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งปัจจุบันคือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการรณรงค์ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ถูกจับกุมคุมขังในเหตุการณ์ ๖ตุลา ปี ๒๕๑๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น